na úvodní stranu

| OBSAH |


přední strana vazby
titulní list (I)
Znak města Hranic
J.H.A. Galaš
věnování (III)
obsah (V)
seznam obrázků (VII)
Předmluva (1)
Hranice (5)
I. Zeměpisná poloha, rozloha, hranice a počet obyvatelstva politického okresu Hranického (8)
II. Horopis (12)
III. Vodopis (18)
IV. Hospodářské poměry na Hranicku (23)
 • Podnebí. Meteorologická pozorování (29)
 • Dobytkářství (34)
 • Statistika hospodářských zvířat v okresu Hranickém za rok 1904 (35)
 • Statistika hospodářských zvířat v Hranicích za rok 1904 (36)
 • Statistika hranické porážky (37)
 • Hospodářsko-průmyslové závody (37)
 • Velkostatky v pol. okresu Hranickém (39)
 • Hospodářské spolky (40)
  V. Zdravotnictví (42)
 • Vývoj nemocenského pojišťování od r. 1891–1900 okres. nemoc. pokladny v Hranicích (44)
 • Zdravotnická statistika na Hranicku (47)
  VI. Z praehistorie Hranicka (53)
  VII. Zvláštnosti lidové mluvy na Hranicku (dialektologie) (67)
 • Různořečí hranické (68)
 • Různořečí kelečské (70)
 • Různořečí hustopečské (71)
 • Krátké pověsti z Luboměře (80)
  VIII. Statistický přehled obcí politického okresu Hranického (84)
  IX. Zalidnění a životni poměry obyvatelstva (91)
  X. Přehled katolických farních obcí v okresním hejtmanství Hranickém (92)
  XI. Topografický nástin města Hranic (96)
  XII. Dějiny Hranic (107)
 • Privilegia města Hranic (113)
 • Pamětihodnější události chronologicky seřazeny sběhší se ve stol. XIX. a na počátku stol. XX. (121)
  XIII. Historie úsilí Čechů hranických o vymanění z nadvlády německé (129)
  XIV. Stručné dějiny Kostelíčka (155)
  XV. Miscelanea hranického cechu soukennického (158)
  XVI. O kroji hranickém. Spolek literátů (164)
  XVII. Josef Heřman Agapit Galaš. Životopisný nástin (165)
  XVIII. Školství (174)
 • Školní úřady (180)
 • Školy české (183)
 • Školy německé (185)
 • Městské museum. Veřejná knihovna národní (192)
 • Lidová čítárna. Návštěva čítárny v r. 1905 (192)
  XIX. Život spolkový (194)
 • Spolková statistika v Hranicích (196)
  XX. Úřady (199)
  A) Samosprávné (199)
  B) Zeměpanské (203)
  C) Církevní (207)
  D) Allodiální velkostatek Hranice-Lipník (208)
  XXI. Seznam majitelů domů v Hranicích (209)
  XXII. Vycházky po okolí (226)
  XXIII. Tržní řád pro výroční a týdenní trhy města Hranic (232)
  XXIV. Dopravnictví (239)
 • Jízdní řád (240)
 • Sazba pro fiakry a omnibusy města Hranic (241)
  XXV. Peněžní ústavy (242)
  XXVI. Vojenství (245)
  XXVII. Soukromé kanceláře (247)
  XXVIII. Veřejné zdravotnictví (248)
  XXIX. Společenstva hospodářská, řemeslná a živnostenská (253)
  XXX. Tovární závody (255) • • • [zvláštní otisk – Ant. Kunz]
  XXXI. Index obchodní (264)
  Literatura, prameny a pomůcky (286)
  Omyly a chyby tiskové (287)
  XXXII. Inserce (288)
  XXXIII. Plán města Hranic (Příloha I.)
  XXXIV. Výkaz o vzdálenostech všech obcí c.k. okresního hejtmanství v Hranicích (Příloha II.)
  zadní strana vazby


 • | OBSAH |